X

Deklaracja dostępności strony
www.spacerwirtualny.zut.com.pl

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spacerwirutualny.zut.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

 • Deklaracę sporządzono dnia: 2021-02-05
 • Deklaracja została ostatnio podana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

E-mail: zut@zut.com.pl
Telefon: 58-326-01-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną skargę na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępnóść architektoniczna

 1. Ze względu na wykorzystanie technologii video 360 stopni (w formacie VR), który pozwala uzyskać wideo ze sferycznym widokiem (w górę, w dół, w lewo, w prawo i w tył) filmy nie są tłumaczone na język migowy, ale posiadają napisy dla osób niesłyszących.
 2. Dla osób niedowidzących strona została przygotowana według standardu, który uwzględnia kontrast serwisu.

Ułatwienia:

Osoby chcące skorzystać z pomocy przy odbywaniu wirtualnej wizyty mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 5 dni przed) do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 bądź telefonicznie pod nr: 58-326-01-00, faxem: 58-322-15-76 lub elektronicznie na adres: zut@zut.com.pl określając potrzeby w tym zakresie.
Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Zakładem Utylizacyjnym poprzez SMS, wysłany na numer: +48 728 895 375.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.